1. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers informatitzats d’UCOVI fent-nos responsables del seu tractament informatitzat i confidencialitat basant-se en les normes següents:
    • PRIMERA. Les dades arreplegades en este website seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que arreplega la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dins del marc de la legislació espanyola.
    • SEGONA. Els usuaris que faciliten dades de caràcter personal, consenten en el tractament informatitzat o no dels mateixos a fi que puguen ser utilitzats per UCOVI, amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a UCOVI per a l’extracció, emmagatzemament de dades i estudis de màrqueting a fi d’adequar les seues ofertes al perfil particular. UCOVI podra conservar les seues dades una vegada finalitzada tota la relació amb l’usuari per a complir obligacions legals.
    • TERCERA. En el cas que les dades arreplegades s’utilitzaren per a una finalitat distinta per a la qual hagueren sigut demanades o arreplegades es requerirà el consentiment previ dels interessats.
  2. D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei 15/1999 de 13 de desembre (d’ara en avant LOPD), UCOVI li informa de que les dades obtingudes a través d’este formulari seran incloses en un fitxer automatitzat denominat CLIENTS, inscrit en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades amb numere d’inscripció xxxxxx i la Responsable de Fitxer del qual és Uniò de Comerç de Vila-real, Carrer Doctor Font, 10, Vila-real, 12.540, Castelló i amb CIF G12917324. Vosté consent expressament el tractament d’eixes dades amb la finalitat d’enviar-li informació per qualsevol mitjà sobre els nostres productes, servicis, ofertes o promocions especials per al que podrem elaborar perfils d’usuari que ens permeten realitzar-li ofertes personalitzades. Li informem que d’acord amb la LOPD vosté podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a la direcció anteriorment citada.